Фигурное катание. Чемпионат Японии 2016-2017. Мужчины (видео)

Чемпионат Японии 2016-2017 по фигурному катанию проходит в Осаке с 22 по 25 декабря.

Чемпионат Японии 2017. Осака (Япония). Мужчины

Короткая программа

PL. Competitor National TSS TES PCS SS TR PE CO IN Deduction StN.
1 Takahito MURA HIROTA 90.34 47.27 43.07 8.57 8.21 8.79 8.68 8.82 0.00 #21
2 Shoma UNO 88.05 44.83 44.22 8.93 8.50 8.75 9.00 9.04 1.00 #20
3 Keiji TANAKA 85.68 45.21 40.47 8.07 7.79 8.07 8.29 8.25 0.00 #27
4 Ryuju HINO 78.65 41.87 36.78 7.46 7.04 7.46 7.39 7.43 0.00 #24
5 Hiroaki SATOU 72.01 37.86 34.15 6.75 6.50 6.93 6.93 7.04 0.00 #22
6 Kazuki TOMONO Naniwa High School 67.63 35.02 32.61 6.61 6.18 6.57 6.61 6.64 0.00 #3
7 Shu NAKAMURA KANSAI UNIV SKATING CLUB 66.96 34.78 32.18 6.57 6.18 6.39 6.61 6.43 0.00 #29
8 Jun SUZUKI Hokkaido.University 66.17 35.77 30.40 6.11 5.75 6.04 6.21 6.29 0.00 #19
9 Taichi HONDA kansai univ.jhs.shs sc 63.87 33.09 30.78 6.14 5.82 6.29 6.21 6.32 0.00 #26
10 Koshiro SHIMADA 62.66 30.99 31.67 6.43 5.96 6.46 6.32 6.50 0.00 #14
11 Sena MIYAKE 61.96 32.49 30.47 6.18 5.75 6.18 6.11 6.25 1.00 #13
12 Mitsuki SUMOTO Naniwa High School 60.97 32.01 28.96 5.89 5.61 5.75 5.89 5.82 0.00 #12
13 Sei KAWAHARA 60.47 29.22 31.25 6.39 6.04 6.14 6.36 6.32 0.00 #18
14 Yoji NAKANO Meiji Univ 60.25 32.99 28.26 5.68 5.32 5.79 5.68 5.79 1.00 #28
15 Tatsuya TSUBOI Howa sports landSkateclub 59.49 30.46 29.03 5.89 5.50 5.89 5.86 5.89 0.00 #7
16 Naoki ODA 58.76 32.58 26.18 5.46 5.00 5.29 5.29 5.14 0.00 #1
17 Yuto KISHINA 58.43 29.10 30.33 6.07 5.79 6.11 6.11 6.25 1.00 #6
18 Junsuke TOKIKUNI DOSHISHA F.SKATING CLUB 56.47 30.33 26.14 5.21 4.89 5.36 5.29 5.39 0.00 #2
19 Kohei YOSHINO KANSAI UNIV SKATING CLUB 55.23 25.81 30.42 6.21 5.89 6.07 6.07 6.18 1.00 #23
20 Hidetsugu KAMATA Meiji Univ 54.53 26.39 28.14 5.57 5.36 5.64 5.75 5.82 0.00 #15
21 KEIICHIROH SASAHARA DOSHISHA F.SKATING CLUB 54.37 27.02 27.35 5.57 5.21 5.39 5.54 5.64 0.00 #9
22 Satoshi NAKAMURA 53.53 27.93 25.60 5.32 4.82 5.14 5.21 5.11 0.00 #8
23 RYO SAGAMI Meiji Univ 53.27 26.95 27.32 5.75 5.32 5.43 5.46 5.36 1.00 #25
24 KOUSUKE NAKANO 52.82 25.28 27.54 5.64 5.18 5.50 5.54 5.68 0.00 #4
25 KOSHIN YAMADA SMBC 51.16 24.58 26.58 5.29 5.04 5.32 5.43 5.50 0.00 #10
26 Junya WATANABE 50.52 22.12 29.40 5.96 5.61 5.79 6.00 6.04 1.00 #5
27 HIROKI HONDA Nihon Univ 49.23 24.11 26.12 5.36 5.04 5.14 5.29 5.29 1.00 #17
28 Genki SUZUKI 44.12 18.57 26.55 5.43 5.11 5.29 5.29 5.43 1.00 #11
29 Shion Kamada Meiji Univ 39.81 14.66 26.15 5.18 4.82 5.43 5.29 5.43 1.00 #16

Видео короткой программы

Такахито Мура

Шома Уно

Кэйдзи Танака

Рюджу Хино

Хироаки Сато

Коширо Шимада

Произвольная программа

PL. Competitor National TSS TES PCS SS TR PE CO IN Deduction StN.
1 Shoma UNO 192.36 101.16 91.20 9.21 8.86 9.07 9.21 9.25 0.00 #24
2 Keiji TANAKA 163.70 81.34 82.36 8.29 7.89 8.18 8.43 8.39 0.00 #22
3 Takahito MURA HIROTA 151.77 68.05 83.72 8.61 8.07 8.29 8.46 8.43 0.00 #23
4 Ryuju HINO 151.66 75.74 76.92 7.64 7.43 7.75 7.82 7.82 1.00 #20
5 Kazuki TOMONO Naniwa High School 148.92 75.36 73.56 7.21 6.89 7.61 7.50 7.57 0.00 #21
6 Koshiro SHIMADA 137.52 67.74 69.78 6.86 6.61 7.14 7.07 7.21 0.00 #14
7 Shu NAKAMURA KANSAI UNIV SKATING CLUB 135.20 69.90 66.30 6.68 6.32 6.61 6.68 6.86 1.00 #16
8 Tatsuya TSUBOI Howa sports landSkateclub 127.54 64.82 62.72 6.29 5.96 6.50 6.32 6.29 0.00 #11
9 Sena MIYAKE 126.50 60.92 65.58 6.71 6.43 6.36 6.68 6.61 0.00 #15
10 Hiroaki SATOU 120.69 51.41 69.28 6.93 6.57 6.75 7.21 7.18 0.00 #19
11 RYO SAGAMI Meiji Univ 120.42 63.86 56.56 5.89 5.39 5.79 5.64 5.57 0.00 #2
12 Sei KAWAHARA 120.22 59.80 62.42 6.46 6.00 6.07 6.32 6.36 2.00 #7
13 Naoki ODA 118.26 61.10 58.16 6.11 5.50 5.86 5.86 5.75 1.00 #10
14 Mitsuki SUMOTO Naniwa High School 117.63 60.27 58.36 6.07 5.71 5.68 5.93 5.79 1.00 #13
15 Yuto KISHINA 117.51 56.01 62.50 6.46 6.00 6.18 6.32 6.29 1.00 #12
16 Taichi HONDA kansai univ.jhs.shs sc 115.97 57.99 59.98 6.21 5.75 5.86 6.21 5.96 2.00 #17
17 Yoji NAKANO Meiji Univ 115.04 58.70 57.34 5.89 5.39 5.71 5.79 5.89 1.00 #8
18 Jun SUZUKI Hokkaido.University 111.37 53.23 60.14 6.04 5.75 5.96 6.14 6.18 2.00 #18
19 Hidetsugu KAMATA Meiji Univ 104.54 53.26 53.28 5.43 5.14 5.21 5.43 5.43 2.00 #3
20 Satoshi NAKAMURA 103.71 52.21 52.50 5.61 4.96 5.29 5.21 5.18 1.00 #5
21 Kohei YOSHINO KANSAI UNIV SKATING CLUB 102.09 44.87 59.22 6.00 5.64 5.86 6.04 6.07 2.00 #4
22 KEIICHIROH SASAHARA DOSHISHA F.SKATING CLUB 96.92 44.42 54.50 5.75 5.21 5.36 5.39 5.54 2.00 #6
23 Junsuke TOKIKUNI DOSHISHA F.SKATING CLUB 95.52 43.88 52.64 5.57 4.93 5.25 5.36 5.21 1.00 #9
24 KOUSUKE NAKANO 87.95 34.59 53.36 5.57 5.18 5.18 5.46 5.29 0.00 #1

Видео произвольной программы

Шома Уно

Кэйдзи Танака

Такахито Мура

Рюджу Хино

Итоговые результаты

PL Competitor National SP FS Points
1. Shoma UNO 2 1 280.41
2. Keiji TANAKA 3 2 249.38
3. Takahito MURA HIROTA 1 3 242.11
4. Ryuju HINO 4 4 230.31
5. Kazuki TOMONO Naniwa High School 6 5 216.55
6. Shu NAKAMURA KANSAI UNIV SKATING CLUB 7 7 202.16
7. Koshiro SHIMADA 10 6 200.18
8. Hiroaki SATOU 5 10 192.70
9. Sena MIYAKE 11 9 188.46
10. Tatsuya TSUBOI Howa sports landSkateclub 15 8 187.03
11. Sei KAWAHARA 13 12 180.69
12. Taichi HONDA kansai univ.jhs.shs sc 9 16 179.84
13. Mitsuki SUMOTO Naniwa High School 12 14 178.60
14. Jun SUZUKI Hokkaido.University 8 18 177.54
15. Naoki ODA 16 13 177.02
16. Yuto KISHINA 17 15 175.94
17. Yoji NAKANO Meiji Univ 14 17 175.29
18. RYO SAGAMI Meiji Univ 23 11 173.69
19. Hidetsugu KAMATA Meiji Univ 20 19 159.07
20. Kohei YOSHINO KANSAI UNIV SKATING CLUB 19 21 157.32
21. Satoshi NAKAMURA 22 20 157.24
22. Junsuke TOKIKUNI DOSHISHA F.SKATING CLUB 18 23 151.99
23. KEIICHIROH SASAHARA DOSHISHA F.SKATING CLUB 21 22 151.29
24. KOUSUKE NAKANO 24 24 140.77
Final Not Reached
KOSHIN YAMADA SMBC 25
Junya WATANABE 26
HIROKI HONDA Nihon Univ 27
Genki SUZUKI 28
Shion Kamada Meiji Univ 29

Поиск